q
q
q
 
fs
 
fq
 
q
q
q
t
t
logo
t www.aktywni.info
q
q
q
q
Sklep Aktivpro - Nordic Walking, Gymstick, Sprzęt fitness
fota
t
+ AKTYWNI W FUNDACJI
Fundacja Aktywni pragnie podziękować wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w naszą działalność. Okazuje się, że popieranie zdrowego stylu życia "leży na sercu" wielu ludziom, chętnie włączającym się w upowszechnianie różnych form aktywności ruchowej. Szczególnie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazali na rzecz fundacji część swojego podatku dochodowego. Fundacja Aktywni jest organizacją pożytku publicznego i środki przekazane na jej rzecz można odliczyć do wysokości 1% całkowitego podatku zapłaconego w danym roku.
+ REGULAMINY
T Kim jesteśmy
Fundacja Aktywni powstała w 1993 r. aby wypełnić lukę, jaka powstała w nowej rzeczywistości w takich dziedzinach jak: opieka nad artystami, sportowcami, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych oraz zagrożonych ubóstwem i patologiami społecznymi, ochrona i promocja zdrowia, promocja aktywności sportowej i ruchowej oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. W grudniu 2005 roku Fundacja Aktywni uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

W tym samym czasie nastąpiła też zmiana nazwy fundacji – wcześniejsza nazwa brzmiała - Fundacja Rafa.

Głównym celem, jaki postawiła przed sobą Fundacja jest popieranie zdrowego stylu życia, poprzez promowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej. Ideę tę szczególnie promujemy wśród ludzi, którzy dotychczas nie mieli możliwości uprawiania sportu: dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, otyłych itp. Sport i aktywność ruchową traktujemy nie tylko jak ćwiczenia gimnastyczne mające usprawnić nasze ciało, ale może przede wszystkim jako filozofię życia mającą wpływ na różne inne sfery ludzkiej działalności. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia jest np. najlepszą metodą skuteczniej walki z patologiami społecznymi takimi jak: alkoholizm, narkomania, palenie, czy prostytucja. Uczestnictwo w umiejętnie prowadzonych zajęciach i imprezach zacieśnia ponadto więzi międzyludzkie i pobudza rozwój lokalnych społeczności.

Oczywiście najważniejszym celem jest zachowanie kondycji fizycznej przez długie lata. Dotyczy to zarówno sportowców jak i ludzi dotkniętych różnymi przypadłościami. Przykładem takiej grupy są osoby cierpiące na chorobę Parkinsona, dla których fundacja Aktywni opracowała unikalny w skali światowej program rehabilitacyjno-ruchowy. Szczególnie wiele uwagi poświęcamy pracy z osobami mającymi nadwagę. Otyłość to już plaga naszych czasów, a walka z nią wymaga specyficznego podejścia.

Oprócz programów skierowanych do różnych grup społecznych, od lat angażujemy się w przedsięwzięcia, które skłaniają wszystkich ludzi do porzucenia wygodnych kapci przed telewizorem i uprawiania jakiegokolwiek sportu.

Wśród wielu takich działań znalazły się min. Warszawski Piknik Internautów, Sopocka Aktivizacja, sprzątanie dna jeziora Białe, mini-maraton pływacki Okuninka, czy Dzień Bez Papierosa. W roku 2006 fundacja była współorganizatorem Festiwalu Nordic Walking i Fitness, odbywającego się w ramach Międzynarodowych Targów Sport-Rekreacja oraz organizatorem ustanowienia rekordu świata w 12-godzinnym marszu Nordic Walking po plaży w Sopocie i Aktywnego Pikniku z Gwiazdami Sportu i Estrady, będącego finałem pierwszej edycji konkursu „Aktywna Gmina”.

Działania promujące sport, rekreację i zdrowy styl życia ujęliśmy w ramy programu -
Aktywność sposobem na zdrowe życie”.

Wszystkie te działania fundacja Aktywni przeprowadza przy ścisłej współpracy z gminami, kuratoriami, klubami sportowymi, jednostkami TKKF oraz innymi instytucjami. W nasze przedsięwzięcia zaangażowane są również takie instytucje i urzędy jak: Polski Komitet Olimpijski, Urzędy Marszałkowskie oraz Ministerstwa: Sportu, Zdrowia i Edukacji.  

Fundacja Aktywni stara się również aby w Polsce dostępne były najnowsze formy aktywności ruchowej, popularne już w wielu krajach świata. Jako pierwsi wprowadziliśmy do naszego kraju przybór gimnastyczny – Gymstick, którego zalety dostrzegli już zarówno trenerzy i instruktorzy, jak też zwykli ludzie, uprawiający sport dla przyjemności. Dzięki działaniom fundacji Aktywni, w Polsce rozpoczęła się moda na Nordic Walking – dyscyplinę dającą znakomite rezultaty przy dbaniu o zdrowie i kondycję fizyczną, szczególnie pomocną przy odchudzaniu. Popularyzację Nordic Walking i Gymstick w Polsce fundacja Aktywni realizuje wspólnie z wortalem www.aktivpro.pl. Tylko tam można uzyskać pełną i kompleksową informację o tych formach aktywności ruchowej. Stworzyliśmy nawet specjalne strony internetowe poświęcone tym dziedzinom: http://www.nordicwalking.edu.pl i htttp://www.gymstick.info. Dzięki nim każdy internauta może dowiedzieć się jak i gdzie ćwiczyć, jaki sprzęt kupić, gdzie organizowane są się zajęcia i kursy itp.

Cele i zasady działania Fundacji (wyciąg ze statutu)

Fundacja AKTYWNI prowadzi działalność statutową dotyczącą realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności.
 
Celami Fundacji są:
 
a) popieranie i promocja różnych dziedzin polskiej twórczości artystycznej w ramach świata kultury, sztuki i mody oraz dyscyplin sportów olimpijskich i innych sportów;
b) promocja młodego pokolenia artystów i twórców w kraju i za granicą;
c) promocja osób uzdolnionych sportowo w kraju i za granicą;
d) współpraca ze światowymi centrami sztuki i sportów oraz ich rynkiem;
e) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych oraz zagrożonych ubóstwem i patologiami społecznymi;
f) pomoc byłym artystom i sportowcom;
g) ochrona i promocja zdrowia;
h) promocja aktywności sportowej i ruchowej;
i) propagowanie działalności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
j) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
k) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
l) pomoc ofiarom wypadków katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granica;
m) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
n) popieranie i promocja idei niesienia pomocy zwierzętom, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
o) pomoc zwierzętom oraz osobom fizycznym i organizacjom działającym na ich rzecz;
p) pomoc ogrodom botanicznym, zoologicznym, instytucjom i osobom działającym na rzecz ochrony środowiska oraz ochrona naturalnych obszarów, obiektów przyrody i poszczególnych składników ekosystemu, w kraju i za granicą; 
q) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
r) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
s) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 
a) organizowanie i finansowanie nieodpłatnie stypendiów, nagród, kursów, pokazów, wystaw dla osób objętych pomocą Fundacji;
b) organizowanie i finansowanie wystaw, zlotów, imprez masowych, zawodów i innych imprez sportowych w kraju i za granicą;
c) organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów oraz innych form umożliwiających zapoznanie się z najnowszymi tendencjami sztuki krajowej i światowej, a także w dziedzinach sportów olimpijskich i innych sportów;
d) finansowanie działań zmierzających do poprawy warunków bytowych byłych artystów, sportowców oraz poprawy warunków egzystencji zwierząt;
e) prowadzenie prac nad katalogowaniem i archiwizacją dorobku artystycznego młodego pokolenia;
f) działalność propagatorską idei Fundacji oraz działalność informacyjno – edukacyjną;
g) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi celami Fundacji;
h) dofinansowywanie i finansowanie zakupu ubrań, żywności, sprzętu rehabilitacyjnego, lekarstw, środków higieny, mebli i wyposażenia mieszkań;
i) dofinansowanie i finansowanie schronisk dla zwierząt oraz zakupu pożywienia, wyposażenia i leczenia weterynaryjnego zwierząt;
j) wsparcie finansowe, organizacyjne i rzeczowe wszelkich form działalności Fundacji;
k) skupianie wokół idei Fundacji twórców, krytyków, miłośników sztuki, sportów olimpijskich i innych sportów, miłośników zwierząt i przyrody, sponsorów, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kultury i sztuki, sportów olimpijskich i innych sportów, przyrody w kraju i zagranicą oraz wszystkich zainteresowanych (związanych z tymi ideami).
10. Dla osiągnięcia powyższych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Fundacja Aktywni jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS : 0000086730.
T RADY I KOMISJE
Rada Programowa Fundacji Aktywni
Komisja Nordic Walking Polska
Komisja Gymstick Polska
 
powrót na strone główną
Odwiedziło nas już :
  3415533 osób
+
KOMUNIKATY
Fundacja Aktywni Placówką Oświatową
Czytaj więcej...
+
ZAJĘCIA I SZKOLENIA
¤ Zajęcia nordic walking
¤ Zajęcia gymstick
¤ Szkolenia nordic walking
¤ Szkolenia gymstick
¤Warsztaty
+
AKTUALNOŚCI
 
+
NASI PARTNERZY
 
Tani wynajem aut Warszawa